Regulamin

Regulamin Hotelowy

Dyrekcja hotelu będzie wysoko cenić Państwu współpracę w zakresie przestrzegania niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w hotelu. Dokonując w/w czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie hotelu Oaza Spokoju.

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, w każdym pokoju hotelowym, a także na stronie www.hoteloazaspokoju.pl

4. W hotelu Oaza Spokoju obowiązuje zakaz palenia. Niedostosowanie się do w/w zakazu skutkować będzie nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 350pln. Palenie dozwolone jest jedynie w miejscu wyznaczonym tzn. taras przy parkingu.

 

DOBA HOTELOWA

1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego.

2. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

4. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości, przy czym zastrzega, iż konieczna może być zmiana wynajmowanego pokoju.

 

REZERWACJA I MELDUNEK

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.

2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

3. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.

4. Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.
5. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości min. 20% wartości w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.

6. W przypadku nieodwołania rezerwacji na min. 3 dni przed planowanym przyjazdem lub w przypadku niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do hotelu, zaliczka nie zostaje zwrócona.

7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

8. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu; albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie hotelu Oaza Spokoju.
9. W sezonie i w sezonie wysokim zaliczki na pobyt nie będą zwracane w razie anulowania rezerwacji.

 

USŁUGI

1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem(*). W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję. Brak zgłoszenia zastrzeżeń najpóźniej w dacie opuszczenia pokoju powoduje brak możliwości powoływania się na nie w przyszłości.

2. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom :
warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa, bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwa zachowania tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę, sprzątanie w pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w Jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie lub wymagają tego uzasadnione okoliczności; sprawną pod względem technicznym obsługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, hotel dołoży wszelkich starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny indywidualnie ustalony sposób załagodzić niedogodności.

3. Dodatkowo na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

  • udzielenie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • budzenie o oznaczonej godzinie,
  • przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu
  • przechowywanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz
  • rzeczy nie mających cech bagażu osobistego

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym

przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
2. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.

3. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

4. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

5. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.

6. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia hotelu.

7. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.

8. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do hotelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

9. Dzieci poniżej 12-ego roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

 

USTALENIA INNE

1. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:00.

2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.

3. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

Dyrekcja Hotelu OAZA SPOKOJU

Mapa atrakcji

Zobacz gdzie jesteśmy i jakie atrakcje są w pobliżu

Kontakt z nami

Skontaktuj się z nami! Zadzwoń lub napisz.

Nasz adres

Oaza Spokoju
Grzybow 33, 28-200 Staszów, GPS 50.5456456 21.0959857

Recepcja
tel. +15 600 08 60
e-mail: recepcja.oazaspokoju@wp.pl

Marketing
tel. +48 882 896 787
e-mail: strefa-glass

Napisz do nas